les 5 piliers du hung gar

Les principales formes du hung gar (échantillons), mui fa, lau gar, gong gee fo fu, fu hak seon yin, sap yin, tit sin. "